Zastosowanie muf i nasuwek w ciepłownictwie

Alternatywą dla kanałowych sieci ciepłowniczych są rurociągi układane bezpośrednio w gruncie – rurociągi preizolowane. Efektywność technologii preizolowanej w największym stopniu uzależniona jest od jakości zespołu złącza – tj. jakości połączenia odcinków rur preizolowanych, które musi zapewniać szczelność połączenia oraz odtworzyć powłokę osłonową i izolację zespawanych rur przewodzących. To zespół złącza dotychczas stanowił element najczęściej podlegający awariom, jak również był rozwiązaniem bardzo wrażliwym na błędy w montażu.

Głównym elementem zespołu złącza rur preizolowanych jest mufa lub nasuwka, która ma na celu odtworzenie płaszcza osłonowego rurociągu preizolowanego w miejscu dokonania połączenia odcinków rurociągów – czyli w miejscu zespawania stalowych rur przewodowych. Typ i jakość użytej mufy, dokładność wykonania mufowania, poprawność wykonania spoiny przy łączeniu rury przewodowej to czynniki wpływające na jakość wykonanego zespołu złącza.

Mufy i nasuwki Termogum posiadają szereg przewag nad konkurencyjnymi mufami, gdyż zapewniają one długotrwałą szczelność złącza, cechują się rozwiązaniami, które ułatwiają montaż i ograniczają błędy w wykonywaniu złącza.

Technologię(1) rurociągów preizolowanych układanych bezpośrednio w gruncie wyróżniają w porównaniu z technologią kanałową możliwość układania rurociągów poniżej poziomu wód gruntowych, zwiększenie trwałości eksploatacyjnej sieci ciepłowniczej, dzięki eliminacji korozji zewnętrznej rur przewodowych, zmniejszenie liczby awarii i obniżenie kosztów eksploatacyjnych sieci ciepłowniczej oraz, co jest najważniejsze, zmniejszenie strat ciepła na przesyle.

Ponadto w wyniku zmiany technologii kanałowej na preizolowaną następuje zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo w źródle ciepła, a co za tym idzie ograniczenie ilości wyemitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.

Czynniki wpływające na bezawaryjną eksploatację rurociągów preizolowanych(2):

- prawidłowo wykonany projekt technologiczny odcinka sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem zasad projektowania zgodnych z normami;

- jakość rur i elementów preizolowanych oraz wyrobów i surowców stosowanych do ich produkcji, odpowiadająca wymaganiom grupy norm Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie;

- transport i składowanie zgodne z wytycznymi producenta rur preizolowanych;

- rzetelnie prowadzone prace budowlano–montażowe, w tym spawanie elementów stalowych oraz wykonanie zespołów złączy, szczególnie ich hermetyzacja;

- należyty nadzór nad wykonawstwem odcinka sieci ciepłowniczej;

- jakość wody sieciowej, jako nośnika ciepła.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

(1) Opracowano na podstawie: J. Gawęda, E. Kręcielewska, A. Łebek, A. Pszczółkowski, K. Rossa, A. Smyk, A. Szumski. SPEC S.A., Korzyści dla środowiska wynikające z właściwego wyboru technologii i sposobu eksploatacji Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego, VI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Bezpieczeństwo energetyczne a nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii w Warszawie, rok 2009.
(2) E. Kręcielewska, A. Smyk, Budowa, montaż i eksploatacja rurociągów preizolowanych oraz badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC, INSTAL 12/2008, s. 17.